படித்த வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம்
Unemployed Youth Employment Generation Programme (UYEGP)
Online UYEGP launched on 01/08/2017!
Contents owned and updated by Department of Industries & Commerce, TamilNadu
Designed and Maintained by : National Informatics Centre, Tamil Nadu State Centre